CHI CỔ TỨC NĂM 2018, NĂM 2019 VÀ NĂM 2020

 Kính gửi:  Quý vị cổ đông Công ty CP Địa ốc 8

     Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 24/01/2018 (sửa đổi lần thứ 4);

     Căn cứ Điều 5 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc 8 nhiệm kỳ 2019-2024:

“ … Năm 2018 sẽ không thực hiện: trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và chia cổ tức bằng tiền mặt ( tức là chia cổ tức bằng cổ phiếu) …”

“ … Năm 2019 sẽ không thực hiện: trích Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và chia cổ tức bằng tiền mặt ( tức là chia cổ tức bằng cổ phiếu) …”

     Căn cứ Điều 7 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa ốc 8 nhiệm kỳ 2019-2024: “ … Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ, trong đó có việc chia cổ tức năm 2018-2019 bằng cổ phiếu … ”. Theo đó, Công ty đã tiến hành lập thủ tục ghi vốn tại Sở Kế hoạch – Đầu tư, tuy nhiên, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã không chấp thuận.

 

File đính kèm: Chi trả cổ tức năm 2018, năm 2019 và năm 2020 Chi co tuc nam 2018 2019 2020.pdf