Dịch vụ Sàn giao dịch Bất động sản

Chức năng của Sàn giao dịch Bất động sản

1. Kinh doanh bất động sản: mua, bán, nhận chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản, các sản phẩm của Công ty và của các đơn vị bên ngoài nhằm mục đích sinh lợi.

2. Thực hiện các dịch vụ bất động sản: môi giới bất động sản, định giá bất động sản, thực hiện các thủ tục hành chánh liên quan đến bất động sản, tư vấn và cung cấp thông tin bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo tiếp thị bất động sản, quản lý bất động sản, tư vấn đầu tư và các hoạt động tư vấn khác liên quan đến bất động sản.

3. Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ thiết kế, xây dựng, sửa chữa nhà và hỗ trợ thanh toán tiền mua bán nhà qua ngân hàng (liên kết với Ngân hàng).

4. Liên doanh, liên kết với các đơn vị, các ngân hàng trong hoạt động kinh doanh và đầu tư khai thác bất động sản.

5. Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến bất động sản theo quy định của pháp luật.